Naše skúsenosti sú takéto!

Polyfunkčný dom na ulici Mostovej a ulici Hurbanovej – „Zakliata stavba“

Aktualizácia článku: 5. December 2012 o 11:50

24

agrodom„Zakliata stavba“ – názov stavby vyprodukovaný mestom Ružomberok. V Ružomberskom hlase 03/2008 mesto uviedlo, že „vlastník nerešpektuje rozhodnutia stavebného úradu a zanedbáva povinnosti, vyplývajúce zo stavebného zákona“. Avšak už ďalej neuviedlo, že žiadne rozhodnutia (1. dokument, 2. dokument) v tejto veci nevydalo. Len výzvy. Na výzvu štátneho stavebného dohľadu (nie rozhodnutie) sme odpovedali listom. Napriek tomu sa mesto ohlásilo na kontrolný štátny stavebný dohľad listom, aby zistilo, či práce vyčíslené na hodnotu takmer 1,5 milióna Sk boli vykonané v zimných mesiacoch za 15 dní. Bolo sklamané? Nie. Pretože nám opakovane poskytlo 15 dní na vykonanie prác ďalším listom, ku ktorým sme neboli ničím zaviazaní. Mesto účelovo použilo rozhodnutie, ktorým boli uložené povinnosti pôvodnému vlastníkovi PD Lisková, a termín ich realizácie u p l y n u l predtým, ako sme rozostavanú stavbu kúpili. Dodatočne, po kúpe, sme sa s pôvodným vlastníkom dohodli, že PD Lisková vykoná ešte niektoré opravné stavebné práce. A ak ich neurobí v stanovenom čase, vznikne nám p r á v o na ich uskutočnenie (nie povinnosť).

Na túto výzvu štátneho stavebného dohľadu sme reagovali tak, že sme si dali na vlastné náklady vypracovať statické posúdenie stavby, ktoré vylúčilo ohrozenie života a zdravia osôb, ako to mesto vo svojich médiách rado zámerne a bez preukázania, uvádzalo. Tento dokument, statické posúdenie stavby, sme mestu poskytli. Na toto bolo zverejnený článok v Ružomberskom hlase č. 05/2008, v ktorom sa uvádza, že nás mesto dotlačí na odstránenie stavby a hrozilo 5 miliónovou pokutou. Bez opory v zákone. Tak sme reagovali listom, už pánu primátorovi. Upozornili sme ho najmä, že polyfunkčný dom nie je možné dokončiť bez staveniska, ktoré mesto odpredalo za podivuhodných okolností AUPARKU.

IMG_0640Otázka znie, NAČO JE AUPARKU POZEMOK p. č: 87/1 a POZEMOK p. č. 87/5, ktorý zasahuje až ku stavbe polyfunkčného domu? Vraj na umiestnenie trafostanice. V 10-metrovom ochrannom pásme plynovej kotolne? O odpredaj týchto pozemkov sme žiadali mesto už od roku 2004, kedy sme dostali od mesta odpoveď, že „mesto potrebuje tento pozemok pre vlastnú potrebu“. Jeden z týchto pozemkov som odkúpil od pôvodného vlastníka, zmluva bola riadne zavkladovaná správou katastra nehnuteľností. Ale stalo sa, že mesto nadobudlo tento istý pozemok záznamom. A tak sme boli obidvaja vlastníkmi v celosti toho istého pozemku od roku 2005, zapísaní v LV č. 14685. Prečo mohlo za tohto právneho „gulášu“ mesto odpredať pozemok? Naše vlastníctvo nebolo ničím spochybnené v tom čase.

Preto sme sa mesta opýtali, ako sa AUPARK stal jeho vlastníkom. Až po urgenciách (1. dokument, 2. dokument) sa nám dostala odpoveď o odpredaji týchto pozemkov. Preto sme požiadali mesto o riešenie dostavby polyfunkčného domu bez týchto pozemkov, ktoré pôvodne boli určené ako účelová komunikácia pre zásobovanie objektu polyfunkčného domu, ako aj vstupu do objektu bývalej MAKYTY. Tento objekt tiež vlastníme. Bez týchto pozemkov nie je možné robiť na dostavbe polyfunkčného domu a nie je možný vstup osôb do MAKYTY.

A čuduj sa svet, mesto začalo priestupkové konanie za nedodržanie niečoho, čo sme neboli vôbec povinní urobiť. Tak sme požiadali okresnú prokuratúru o prešetrenie zákonnosti postupu mesta. Oznámila nám, že bude konať, až keď bude pokuta právoplatne uložená. Keď nám mesto uložilo pokutu 100.000,-Sk, tak sme sa voči nej, pochopiteľne odvolali. Krajský stavebný úrad v celom rozsahu pokutu zrušil a priestupkové konanie zastavil. Dôvody sú jasné. Žeby mesto nevedelo veľa o správnom uplatňovaní zákonov? V priebehu odvolacieho konania, mesto listom „poopravilo“ lehotu dostavania polyfunkčného domu do 31. 12. 2009.

IMG_0656Po jednaní s hlavným kontrolórom mesta sme písomne mestu potvrdili, že polyfunkčný dom dostaviame do konca tohto volebného obdobia, za predpokladu, že nám mesto umožní jeho dostavbu v súlade so stavebným zákonom. Na tento list sme nedostali žiadnu odpoveď, ako aj na niektoré naše predošlé písomnosti. Možno odpoveďou mala byť ďalšia výzva na štátny stavebný dohľad na deň 04. 12. 2008 v kancelárii stavebného úradu. Na túto výzvu sme reagovali odpoveďou, pretože takýto nátlak bez právneho dôvodu, až obťažovanie úradom, naozaj nie je na mieste. To už nie je prejavom arogancie moci?

  • MESTO ZABRÁNILO DOSTAVBE AGRODOMU

Mali sme už viac ako tušenie, že takéto konanie mesta nie je v záujme občana mesta. Nie je to skôr v záujme výstavby AUPARKu? Preto sme oslovili listom vlastníka pozemkov parc. č. 87/1 a parc. č. 87/5 pri polyfunkčnom dome na odpredaj týchto pozemkov, tak ako boli určené v pôvodnom stavebnom konaní (1. dokument, 2. dokument, 3.dokument, 4. dokument, 5. dokument, 6. dokument, 7. dokument, 8. dokument, 9. dokument). Originál územného rozhodnutia nám predchádzajúci vlastník a pôvodný stavebník neodovzdal a akurát spis z územného konania sa záhadne nenachádza ani v archíve stavebného úradu. Vlastník pozemkov AUPARK Ružomberok, spol. s r.o. v danej lehote na našu výzvu nereagoval. Až v januári 2009 sme sa stretli s jedným konateľom tejto spoločnosti a jediným výstupom stretnutia bola jeho požiadavka na zaslanie dokladov o preukázaní účelu týchto pozemkov pre naše dva objekty. Tieto sme mu aj zaslali listom. Na naše náklady sme dali vypracovať aktuálny znalecký posudok, aby sme mohli ponúknuť spoločnosti AUPARK Ružomberok, spol. s r.o. aktuálnu cenu v novej mene, v euro za tieto dva pozemky. Znalec ohodnotil pozemky o celkovej výmere 334m² na celkovú sumu 18.600€, čo je 548 tisíc korún. Uvedenú sumu sme v marci 2009 písomne ponúkli spoločnosti AUPARK spol. s r.o. Ružomberok za predaj týchto pozemkov. Po až zákonom predpísanej lehote sa k nám dostal návrh na nájom týchto pozemkov a tak sme oslovili spoločnosť, či sa naozaj jedná o ich legitímny návrh. A keď sa dlho nič nedialo, podali sme dňa 30. 03. 2009 v zmysle zákona návrh na vyvlastnenie týchto pozemkov (1. dokument, 2. dokument). Po podaní návrhu na vyvlastnenie nám bol doručený verifikovaný návrh zmluvy o nájme týchto pozemkov. Keďže návrh zmluvy absolútne nevystihoval podstatu dostavby polyfunkčného domu, skôr sme z neho mali dojem, že sme spoločnosti na posmech, návrh nájomnej zmluvy sme neprijali.

Stavebný úrad nariadil zákonom predpísané pojednávanie na 05.06. 2009, na ktorom nám predložila spoločnosť svoje námietky. Výsledkom ústneho pojednávania bola nič hovoriaca „zápisnica“, ktorá absolútne nezachytáva pravý priebeh pojednávania. Škoda, že len opis ustanovení stavebného zákona. Možno tým pravým výsledkom mala byť relácia v ružomberskej televízii, kde úplne klamne hovorca HB Reavis uviedol, že práve toto konanie zdržiava výstavbu AUPARKu. Veď na webovej stránke mesta je dôkaz, že územné konanie je prerušené pre úplne iný dôvod, a to prepracovanie projektovej dokumentácie.

IMG_0659Začatie územných konaní o umiestnení stavby AUPARKu a riešenia prístupu cez križovatku ulíc Mostová, Nábr. M. R. Štefánika a Hurbanova, stavebný úrad zverejnil verejnou vyhláškou (1. dokument, 2. dokument), ktorou, nevedno prečo, zvolal aj účastníkov konaní na ústne pojednávanie. Veď účastníkov je nás necelá desiatka. V týchto konaniach sme uplatnili svoje pripomienky a námietky štandardným spôsobom, podľa stavebného zákona. Žeby tieto námietky boli spúšťačom ďalšej mediálnej manipulácie s verejnou mienkou, keď v Ružomberskom hlase dňa 22. 05. 2009 sa vnucuje názor verejnosti o našej nedisciplinovanosti? Veď doteraz len mesto nerešpektovalo zákony, bezostyšne ich porušovalo na našu kompromitáciu, ohováranie, zastrašovanie a nátlak. A prečo poslanci nechápu dôvody zrušenia pokuty? Žeby ich vedenie mesta na zasadnutí nesprávne informovalo? Alebo, koho sme si to vlastne zvolili, ak nechápu tak jednoduché zdôvodnenie krajského stavebného úradu?

Ako vlastne územné konania prebiehali? Tak, že sa opíše verejná vyhláška a pripnú sa písomne podané pripomienky účastníkov konania (1. dokument, 2. dokument). To, čo sa tam povedalo medzi investorom, stavebníkom, projektantom a účastníkmi, sa nezachytilo. K našim námietkam podal stavebník vyjadrenie (1. dokument, 2. dokument), ale pre jeho nekonkrétnosť a všeobecnosť sme sa „museli“ vyjadriť znova.

Čerešňou na povestnej torte bol príspevok na STV1 v relácii Slovensko DNES (08:30), kde odznelo tvrdenie o ohrození tisícky ľudí na pešej zóne padajúcimi tehlami a to aj v deň 30. 06. 2009 na moderátorku z objektu polyfunkčného domu. Odkiaľže asi mala redakcia vstupné informácie? Klamstvo mesta tým presiahlo hranicu nezaujatosti voči občanovi. Preto sa pýtame, či v tom je niečo iné ako, povedzme, nesympatia? A zase nie sme pri arogancii moci?

IMG_0662Na príspevok sme reagovali zase listom p. primátorovi. Ako inak? Je pochopiteľné, že ani mesto, ani spoločnosť AUPARK nevyjadria, čo je vlastne najpodstatnejším dôvodom doterajšieho postupu pri realizovaní výstavby obchodného centra – nezvládnutá príprava na stavbu. Veď len teraz sa v súčasnom návrhu zmeny a doplnku č. 1 územného plánu mesta, zo dňa 10. 06. 2009 navrhuje zmena funkcie plochy, pôvodne určená pre námestie, na plochu pre umiestnenie objektu obchodu a služieb (AUPARKu), v lokalite číslo 20. OV centrum. Stavebný zákon totiž presne ustanovuje, zamietnuť takú výstavbu, ktorá nie je v súlade s územným plánom. A skúste si Vy požiadať o povolenie na výstavbu objektu, ktorý nie je zahrnutý v územnom pláne! Niekomu, komu sa chce, sa to povolí, niekomu, komu sa to nechce, sa nepovolí. (Viac v sekcii Čutkovo)

Alebo žeby dôvodom bola osvedčená stratégia pri výstavbe takýchto obchodných centier v iných mestách? Ako napríklad Žilina, Košice a aj Trenčín.

A tak aj Vám sa môže stať, že prídete o niekoľko miliónový majetok. Bez súdneho rozhodnutia, bez súhlasu o predaji. Neveríte?

Keď mesto bude kašlať na vaše potreby, označí váš majetok za závadný, majetok vám administratívne odstráni, zlikviduje na vaše náklady samozrejme, a nikoho nebude zaujímať, že ste ho nadobudli za niekoľko miliónov. No a čo ?!

Nie je to totalita? Novodobý hon na čarodejnice? (1. dokument, 2. dokument).

Výsledok uvidíte. Alebo neuvidíte?

Veľmi podnetné sú preto pôvodné návrhy umiestnenia Auparku a zámer prístupu zo štátnej cesty I/18.

Dokumenty z jednaní v tomto období so zástupcami investora zverejníme, až po súhlasnom vyjadrení HB Reavis Slovakia pre ich zverejnenie.

Komentáre (24)

Som rodák z Ružomberka,a chodievame za rodinou na návštevy.Cestujem aj na služobky cez Ružomberok a verte ,že je to hrozné na začiatku mesta takéto “nič” tam postaviť.To si zástupcovia mesta nechajú aby to takto špatilo .Však to vyzerá ako vstup do Bronxu,alebo nejaké “drogové doupě”.Prepačte ale s jedným neporiadnym podnikatelom ,či kto to postavik by si u nás primator rychlo poradil.

nazorny priklad ako mesta pomaha tunajsiemu podnikat.prostrediu.za priestory v centre mesta 120m2 dostavam najom 15000sk,co znamena budova s predaj.priestorom, wc,skladom.Za zaber verejneho priestranstva plochy 120 m2 chce mesto 4sk na m2 za den co je 14400sk mesacne!!co je len spevnena plocha, tak uz viete preco u nas je tak malo teras, ako v inych mestach.neoplati sa na dva mesiace investovat do terasy a este aj platit mestu taky najom,ti co ich maju verte ze su daleko stratove.A potom sa divia preco je mesto po 16h. ako vyludnene.U nas nie je taka sila obyvatelstva ako BB,ZA ci BA,ale dane mame take iste a trzby 20 percentne.Dokonca aj na LM sa mozme divat pekne z daleka,kazdy kritizoval ze LM bolo za komunizmu uprednostnovane,ale odvtedy je uz 20 rokov a my sme sa im ani nepriblizili a nie to este ze by sme ich dobehli.Chodte sa prejst poobede v lete do LM a porovnajte.Niekedy mam chut vsetko predat a odist podnikat do ineho mesta ,ale mam toto mesto rad som Ruzombercan,tak zatial stale bojujem..ale do kedy?

Je naozej pozoruhodné ako dokážu kompetentné osoby stavebného úradu pri výkone misinterpretovať zákon a čo je zarážajúce odvolávať sa na zákon ktorý už bol dva krát novelizovaný od roku 2004 a neskôr nahradený iným zákonom, a stavebný úrad ho dodnes používa v pôvodnom znení. Kamenom úrazu každej štruktúry je priama zodpovednosť, ktorá donedávna takmer nexistovala.
odporúčam pánovy Badanikovi použiť zákon č. 514/2003 alebo sa odvolať na ústavu a ako dokazový material použiť originály dokumentov z tejto nauzaj odborne pripraveneho virtualneho súhrnu, a podat žalobu a knej počas konania pripojiť dalšie, je to beh na dlhé trate ale ako vidim p. Badánmik je doist huževnatý, prajem vela úspechov na ceste za pravdou, a nenechajte sa uprosiť ked začne kompetentným prihárať, dotiahnite veci až do konca, ináč sa to vždy vráti do starých kolají, my úradnici vieme o tom niečo……………………

Jednoznačne by bolo treba dobudovať stavbu na Mostovej. Zámer, ktorý tam začalo Družstvo Lisková bol jednoduchý a pritom tak potrebný. Doplnil by sa ďalší nezastavaný pozemok v “historickom” centre. Neviem čo je to za názor zbúrať hrubú stavbu a vyhovárať sa že je nebezpečná. Každý trochu znalý stavebník vie, že tej budove nič nie je, treba vymeniť pár zvetralých tehál to je všetko.
Stavba Auparku v starom centre mesta nie je správna voľba ľudí,ktorí mesto riadia. Veď predsa niekedy tam malo byt námestie nie? Bolo to skvele navrhnuté… a vlastne kto to navrhol…. a…. z akých peňazí? Niekto sa pohral s projektom, predpokladám že to aj niečo stálo… kde sú tie peniaze keď sa projekt nikdy neriešil? Ak si na mestskom úrade myslia, že Aupark je dobrá voľba, nech sa idú pozrieť na slávnu Hypernovu. Kaštieľ zničený, nikoho nezaujíma, a historický ráz mesta nám dopĺňa plechová búda.

Je smutné, že veci zašli až tak daleko. Je asi vecou subjektívneho pohľadu kto má aký podiel viny na probléme dostavby objektu na Podhore, či výstavby Auparku.
Ja si pamätám ako na mieste Auaparku malo vyrásť námestie – konečne super myšlienka v tomto meste a asi aj jediná. Každý deň alebo víkend sa o tom presviedčam, že ľudia ked sa chcú prejst do mesta, v podstate nemajú ani kam. Miesto stretávania ľudí, kaviarničky a hlavne terasy.
Mesto zvolilo iný koncept, ukázať ľuďom že dokáže pritiahnuť peniaze do mesta a tak bolo ochotné lokalitu určenú pre námestie vymeniť za sklenenú škatulu, ktorá aby ste boli všetci v obraze určite nedosiahne rozmerov ani portfolio služieb bratislavského auaparku. Bude to len jeho tretotriedny braček – dalsí obchodný dom v centre mesta. povedzte mi ake je toto víťazstvo pre občanov mesta. Vela Ružombercanov ma problém s tým, že sú tu len cinske obchody a nie znackové. Opýtam sa, ked bude v Ružomberku predajca automobilov značky Ferrari, tak budeme vsetci jazdit na Ferrari? Problém je asi inde, že? Ano problem je kupyschopnost obyvatelstva, ved vy obcania tych Cinanov zivite. Radi by ste nie, ale si to nemôžete dovoliť.
Aby som sa vratil k meritu veci, ak mesto chce budovat cestovný ruch, tak naozaj musí mesto budovať svoj imidž, neopakovateľnú atmosferu, kde sa ludia budu citit prijemne a nebudu sa nudiť.
Preco by ludia mali chodit do Ružomberka? Dal si niekto kompetentny takuto strategicku otazku?
Verte mi, ze Poliak, či Čech, ktorý príde v zime na Malino (lyzovacka je drahy sport), takze je to niekto kto pochádza pravdepodobne z nejakeho veľkého českého či poľského mesta, sem chodit kvoli nejakej zmensenine Auparku, ked doma maju meganákupné centrá?
Aupark je aj zábavné centrum, bodaj by sa s mestom dohodlo na prevádzkovej dobe, ale myslim ze vecer o 22.00 najneskor sa to zavrie. Co potom s tymi turistami co este nechcu ist spat, hmm?
Som teraz na tej stranke prvykrat a som rad, ze je tu priestor na vymenu nazorov. Na záver len tolko, ze mesto s takym nevyuzitým potencialom na svete asi nenajdete. Mesto je neschopne nic vybavit, vyriesit. Vsimli ste si kolko poslancov zastupuje Ružomberok v parlamente? Nie ste v parlamente, nemate informacie, nic nezariadite. taký bvalý primator Mikulasa je nepretrzite poslancom. Chodte sa pozriet do L.Mikulasa…Kradne sa tu a klientelizmus radsej spominat nebudem. Je tu lokálna mafia, vsetky ksefty su rozdelene, zistite si kto je skutocnym majitelom nehnutelnosti v meste a pozemkov v meste… tych ludi mozete spocitat na rukach.

Pripomínam, že “krstným otcom” rozpadávajúcej sa ruiny na Mostovej ulici je expredseda JRD v Liskovej Ing. Chachalák. Dnes jeden z vedúcich  pracovníkov oddelenia Správy budov  Katolíckej univerzity v Ružomberku. O zlom podnikaní spomenutého JRD a  príčinách jeho úpadku by  mohli   jeho členovia porozprávať na týchto stránkach aj viac, chce to len štipku odvahy.A teraz niečo mimo témy:I.V rekreačnej lokalite Hrabovo vyrástlo niekoľko ubytovacích zariadení, ktoré slúžia na podnikanie ale:1.Ich stavebníci porušili  stavebné povolenia, objekty  sú väčšie a majú viac podlaží, než bolo schválené,2.Ich prevádzkovatelia neplatia poplatky za likvidáciu  takého množstvo odpadu, aké v skutočnosti ubytovaní hostia vyprodukujú. V dôsledku toho bolo okolie kontajnerov na odpad na parkovisku oproti údolnej stanici kabínkovej lanovky sústavne zavalené odpadom, ktorý sa do kontajnerov pre ich nízky počet nezmestil. Primátor zasiahol, počet kontajnerov mesto zvýšilo, pracovníci Technických služieb za zvýšenú odplatu  povaľujúci sa odpad z  okolia kontajnerov sústavne  likvidujú. Likvidáciu, a pridané kontajnery neplatia však  jeho skutoční producenti ale obec z peňazi všetkých daňových  poplatníkov.3.Jeden prevádzkovateľ, aby ušetril na vodnom a stočnom, napája ubytovaných hostí bez  upozornenia  vodou z potoka4. Je podozrenie, že prevádzkovatelia niektorých ubytovacich zariadení neoprávnene krátia daň z príjmov, získaných za poskytovanie  ubytovania.Som zvedavý, či a ako budú Kontrolór mesta R, Stavebný úrad mesta R, Finančné oddelenie mesta R a Daňový úrad v Ružomberku na uvedené postrehy reagovať.II.1. Papiereň a celulózka MONDI okrem nepríjemných exhalátov vypúšťa na mesto a jeho okolie množstvo nevyuižitej teplej vodnej pary. Tá za nepriaznivých okolností vytvára inverzný poklop, ktorý bráni  exhalátom z iných zdrojov uniknúť prirodzeným spôsobom do atmosféry. Čo je však horšie, prítomnosť pary v niektorých častiach mesta spôsobuje viac vodných a snehových zrážok. To zvyšuje náklady na odpratávanie snehu z ciest, chodníkov a striech. Zvyšuje tiež poplatky za  stočne, ktoré musí  za odvedenie vody z jeho objektov do verejnej kanalizácie zaplatiť vodárňam každy majiteľ.
Myslím, že tieto zvýšené náklady má uhradiť dotknutým ich pôvodca buď priamo alebo ich čiasttočne kompenzovať tak, že výrazne zníži cenu dodávaného tepla. Toto teplo vzniká ako odpad pri výrobe a v prípade,že ho sa neodoberie na vykurovanie a prípravu teplej vody ho jeho producent musí vypúšťat bez úžitku do okolitého priestoru.
Vážené zastupiteľstvo a vedenie mesta, čo tak pritlačiť Mondi. Netreba mať obavu, že v inej krajine, snáď s výnimku Číny, nájde na podnikanie lepšie podmienky .

Peter Lajda, Legionárska 17, 831 04 Bratislava, 0905801528

Já len toľko:Dokedy ešte bude v Ružomberku strašiť to”KOLOSEUM”.Hamba mesta.A mi sa chválime aké sme centrum dolného Liptova.Nech to posúdia návštevníci prichádzajúci k nám.

ja som na http://www.ruzomberok.eu/uradna-tabula/ nasiel zo 14. 10. 2009 nejake rozhodnutie o zastaveni uzemneho konania Aupark… no nejake info v mestskej tv ani novinach nebolo… dokonca ani na tejto stranke… preco? a co to vlastne znamena ze bolo zastavene?

Aupark v Ružomberku tak skoro nebude – podľa mňa je pointou možnosť získania dostatočného objemu vyťaženia a nájmov na to aby bol projekt životaschopný a financovateľný investormi…
Developer sa však bude asi snažiť dostať projekt do štádia stavebnej pripravennosti a mať teda niečo na predaj /plochu, územné rozhodnutia,stavebné povolenia/ a to potom poprípade aj predať.
Aupark sa ako bolo v dokumentoch písané s p.Badánikom nedohodol – preto doteraz asi tá budova na rohu Mostovej straší – kto by tam staval, keď sa tá časť má potencionálne asanovať pre Aupark???
Mesto keby chcelo problém riešiť by navrhlo p.Badánikovi aby mestu predmetné nehnuteľnosti odpredal za nadobúdaciu ich hodnotu plus investície mínus opotrebenie a mesto by sa mohlo stať partnerom Auparku…

bohuzial do RK este stale nedosla demokracia a ani sa nie je comu cudovat vsak na meste sa za 16 rokov nic nezmenilo ,len sa raz za cas vymeni primator.Ked mala prist sukromna mestska televizia radsej rychlo spravili vlastnu ,aby sa nahodou nestalo ze ich bude niekto verejne kritizovat.ObcanM =ty chodis do prace alebo podnikas ,kedze neviem co robis,pre rozvoj mesta a inych ci pre seba a svoju rodinu ?tak sa nad tym zamysli co si napisal,nikomu z neba nepadaju pecene holuby ,jedine ze by si bol dedic nejakeho slachtickeho rodu,ale to urcite nie si ,hovori z teba zavist.Mozno nemas ani vlastny byt a o milionoch tu hovoris ako o babke.Rad by som ta videl keby islo tebe o peniaze ,aky by si bol velkorysy pre rozvoj mesta,urcite by si im to daroval za darmo vsakze?A pokial ide o mna, ten aupark mi v centre vobec nechyba,ak si myslite ako to ide pomoct mestu ,tak o tom by sa dalo polemizovat.Napr. taky stop-shop par aut na parkovisku obchody skoro prazdne,takze velke oci netreba mat.Naco je Ruzombercanom namestie v centre s obchodmi ,kaviarnami ,lavickami,zelenou..treba im tam vystavat aupark v centre mesta, vsak to bude dominanta ktora chyba ruzomberku.

Rozvoj obce nie je len stavba chodníkov a buzerovanie za to, že niekto má ošarpanú fasúdu!!! Je to vytváranie zdravého podnikateľského prostredia, ktoré vytvára ďaľšie príležitosti aj pre ostatných!!! A podnikatelia nie sú len Aupark! Som z Dolného Kubína a táto stránka ma nadchla. Kiež by existovalo niečo podobné aj u nás. V kubíne mám pocit, že na radnici sú samí pánovia bohovia, ktorí nerobia žiadne chyby. Konečne priestor pre názor a kritiku.

Nepoznám pomery v Ružomberku no v zásade si myslím, že všade ide o to isté, jedným slovom klientelizmus a korupcia a aplikácia neskroteného štátnehoo dirigizmu na podklade starých komunistických zákonov alebo zákonov vyprodukovaných vládnucou vrstvou v neprospech poctivých a pilných občanov. Môj názor je taký, že mesto nemá okrem radnice vlastniť ani meter štvorcový pôdy, žiadny majetok nakoľko práve takéto majetky sa nutne stávajú objektom klientelizmu. Ak má byť v Ružomberku alebo akomkoľvek inom meste Aupark, prečo má o tom rozhodovať mesto tým spôsobom, že sa rozhoduje či a ako mu odpredá pozemky na jeho realizáciu? Keby bolo všetko v súkromných rukách, všetko sa uskutočňuje, rýchlo efektívne a zreteľne a istotne aj férovejšie. A na záver poabavil ma komentár nejakého pána z Liptovského Mikuláša, ktorý sa bol prejsť po centre Ružomberka, ktorý sa do problematiky rozumie ako hus do piva a zjavne nevie čo sú to chápadlá choromyselného štátneho úradníka, ktorý aplikuje už spomínané komunistické normy bez štipky zdravého rozumu. Vlastníctvo je posvätné a nikto by nemal mať právo niekomu niečo nariaďovať vo vzťahu k jeho majetku pokiaľ to bezprostredne neohrozuje iných!!! Prial by som pánovi z LM aby ho navštívil niekto zo stavebného úradu u neho doma a nariaďoval mu údržbu za každý kúsok opadnutej omietky na jeho rodinnom dome. Takže rovnaký meter na všetkých keď už!!! Súčasný stavebný zákon si mnohí úradníci bohužiaľ vykladajú tak, že môžu vlastníkovi nariadiť všetko pokiaľ to nie je v súlade s onými predstavami veľkomožných byrokratov a to je hlavný kameň úrazu!!!

No ak mam pravdu povedat nezastavam sa mesta ako takeho ani ich zastupitelov mam aj osobne vyhrady prosti tomu ako sa tu co riesi a ako to v meste vypada otazka vsak znie: “ako sa nielen mesto ale aj pan Badanik stavia k tomu co sa mu nepaci”??. Myslim si ze cele mesto pozna aj jeho problem s “krasnou branou ” v centre mesta na ulici Podhora. Nehovorime o arogancii aku ma voci ludom ktory nemaju tolko penazi ako ma on hovorime samozrejme o pristupe stareho pana. Hovorime tak isto aj o pristupe k zamestnancom, ktory tak isto vedia o tom svoje.

Takze ako to vlastne je kto je vacsi vinik u koho??? mesto u pana Badanika alebo pan Badanik voci ostatnym zijucim tvorom (lebo slovo ludom asi nema v slovniku)???

Kto je ten dobry?? Mesto nekonajuce v prospech obcana, alebo urazene ego podnikatela ktory pri jeho arogancii obhajuje “prava obcana” ?

Vsetci predsa vieme ako to je na hrade v BA, uz vidime ako to je aj na mestkych uradoch miest a stale volime tich co klamu a hlavne kradnu… a potom sa divime ake tu su skurvene zakony proti obcanom ci podnikatelom. Dovidenia!

Treba súhlasiť s Vaším názorom, že podnikateľovi nejde o rozvoj obce alebo mesta. Ale ide mu o rozvoj svojej firmy. A ktorému ide?
Podnikanie je zákonom vymedzená (opísaná) činnosť takto:
“Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.” O rozvoji mesta ani chýru, preto určite p. Badánik nerobí niečo proti zákonné, ak, citujeme Vás: “robí biznis pre vlastné vrecko.” K Vášmu tipu, že polyfunkčný dom kúpil “za babku” uvedieme toľko, že tento pojem je veľmi relatívny, pretože pre niekoho je za babku 100,-Sk, pre niekoho 1000,-Sk a sú ľudia, že im sa zdá za babku aj niekoľko miliónov Sk. Na stavbu bol vypracovaný znalecký posudok a znalec určil všeobecnú hodnotu tejto stavby. A tá bola základom pre kúpnu cenu, ktorú predávajúci požadoval a kupujúci zaplatil. Pokiaľ budete mať záujem sa presvedčiť o tom, pán Badánik Vám rád poskytne originál zmluvy a aj znaleckého posudku k nahliadnutiu.
Ďalej treba súhlasiť, že sa jedná o platenú stránku p.Badánikom, ktorej účel je viac ako zrejmý. Vaše vnímanie, je Vaša vec. To je predsa prvok demokracie.
Tiež sa prikláňame k Vášmu názoru, že je otázna realizácia Auparku v meste. Nás ale k tomu vedú dve skutočnosti. Jednou je, že investor na svojej internetovej stránke nedeklaruje túto stavbu ani ako pripravovanú, hoci napríklad v Trenčíne len nedávno prebiehalo referendum občanov pre vyslovenie umiestnenia takejto stavby v ich meste. To znamená, že ani pozemok nebol odkúpený investorom tak, ako tomu je v našom meste. Druhú prekážku vidíme v tom, že realizovanie stavby nie je v súlade s platným územným plánom mesta. Preto v návrhu doplnku ÚPN sa jej umiestnenie rieši. A to chce nejaký ten čas. Ale to isto nie je novinka pre vedenie mesta. Preto vytváranie konštrukcie, že Aupark nebude v našom meste pre peripetie s pánom Badánikom považujeme nielen za plytké, ale najmä účelové. Veď na niečo a niekoho to treba, ak bude treba, zhodiť.
Posledná poznámka: peripetie má vari pán Badánik pre zámer výstavby Auparku. A tie mal každý, kde sa Aupark staval (Košice, Žilina), a mal odvahu si chrániť svoju nehnuteľnosť.
Hádam si niekto nemyslí, že Aupark sa má realizovať pre niečo iné a nie pre biznis?

tu sa nikdy nic nezmeni, toto mesto je uplne prezrate prehnitym aparatom, komunistickymi metodami. pripada mi, ze vsetko musi najprv byt schvalene katolikmi az potom sa nieco bude diat…

No ja osobne si myslím, že pravda, ako to už v takýchto prípadoch zvyčajne býva, bude niekde uprostred. Každý kto pozná pána Badánika určite vie, že nerobí biznis pre dobro rozvoja mesta, alebo rozvoja salašníctva v našom regióne, ale predovšetkým pre vlastné vrecko. Takže túto stránku vnímam ako ním platenú antikampaň, ale kto ho pozná vie určite svoje. Tipujem, že predmetný objekt kúpil hlboko pod cenu, alebo ako sa hovorí “za babku” a teraz chce z toho vytrieskať nemalý zisk, pretože sa tam má stavať Aupark. Mimochodom peripetie s jeho stavbou ma už pomaly začínajú presviedčať, že tu asi žiadny Aupark nebude, pretože niekoľko jednotlivcov to znemožňuje buď z osobnej pomsty, alebo ziskuchtivosti. Určite ani vedenie mesta nie je v tomto nevinne a každý si chce na tomto prilepšiť a trpieť bude občan, pretože zatiaľ som presvedčený, že väčšina ľudí tu Aupark chce mať.

Pán Badánik nevycúval zo žiadnej zmluvy. Súhlasil so zámenou: za výmeru plochy poskytnutých svojich pozemkov – výmeru plochy v obchodnom centre Aupark. Len investor nedomyslel správny právny “titul”.takejto zámeny. Správny, rozumej “pre neho zaručene výhodný”.
Cenu za stavby investor nikdy neponúkol. Ani pán Badánik nikdy nevyjadril svoju predstavu sumy za objekty. Lebo investor o to nežiadal. Takže nevieme odpovedať, či “to bolo málo”.
A prvotný konflikt? Nevieme posúdiť. Máme však názor, že niekto vymyslel “geniálny” spôsob na dosiahnutie svojho cieľa:
ty, stavebník, dokonči (najlepšie ihneď) stavbu za cca 50 mil., ak ich nemáš (čo dúfame), tak si zbúraj stavbu na vlastné náklady.. Však načo ti taká stavba, ak nemáš na ňu peniaze?! Ak si ju nezbúraš sám, zbúra ti ju aj tak stavebný úrad a na tvoje náklady.
A takto sa (alebo niekto) ušetrí zopár miliónov aj za asanáciu.

TUTO NEDELU SME SA VYBRALI NA VYLET DO RUZOMBERKA. MOJ POSTREH JE ASI TAKY, ZE MESTO BY MALO NARIADIT VSETKYM VLASTNIKOM NEHNUTELNOSTI V MESTE NECH OPRAVIA ASPON FASADY BUDOV. ICH STAV JE V CELEJ PESEJ ZONE VEEELMI ZLY.

Tak som to konecne vsetko docital, poviem vam pravdu troska som sa zamotal v tych vseliakych cislach ktore obsahuju vsetky tie dokumenty ktore su tu zverejnene. Bezohladu na to na konci konstatujem ze je to choré. sukromny podnikatel vs. mesto….to ze mesto sa vsemozne snazi odpratat pozemok s dovodu vystavby Auparku je nám jasné. No mna by skor zaujimal ten prvotný konflikt, preco Pán Badánik vycuval so zmluvy o predaji celeho toho vsetkeho na vystavbu Auparku. Vsetko co som sa dozvedel s toho co je tu napisane bolo ze jednoducho ponúkali “málo”. Viac sa ale asi nedozvieme. Držím palce nech sa to vyrieši k spokojnosti celeho mesta :)

//Mimochodom som rád, ze konecne sa nieco riesi aj verejne. Dá sa nieco dozvediet, napisat k tomu svoj nazor. Hlavne ked sa jedna o nieco take ako je vystavba Auparku v nasom meste.

meto potrebuje zmenu ako sol,
12rokov som tu nebol a hadajte co sa zmenilo……h****
a toto konanie mesta je toho len dokazom ze pani uz nemaju boha pri sebe.
konecne riesenie

Myslíte si, že sa niečo zmení? Bodaj by … Predtým, za totáča, len jedna strana bola pápežskejšia ako pápež. Dnes sa potrebujú mocou opájať aspoň tri – štyri. A najviac drzí sú tí, čo utekajú spínať ruky aj každý deň. Takže, keď je to tak, ako uvádzate, pomôže len “defenestrácia”. Alebo “upratať Augiášov chliev”. Alebo dobre porozmýšľať, koho voliť, už za chvíľu.

No mňa osobne sa tento problém nejak netýka… Žiadnu zaujímavú budovu v centre mesta nevlastním…
No tu pekne vidno ako bulvárne je o tejto kauze informované cez Ružomberský Hlas… Trochu blbé, keď sa z našich daní vydáva ružomberský Nový Čas… No lepšie ako nič… Nie každý si môže nájsť info na internete…
Dúfam, že sa Vám podarí nájsť nejakú spoločnú reč a že si raz prečítame v novinách aj názory niekoho iného, ako p. Domenika… Keď už tu máme tú vysokú školu pre žurnalistov, tak by sa patrilo dať im priestor. Možno niekto z iného mesta by mal nejaký podnetný názor…
Ešte posledná vec… Čo sa mi páči… Že po dlhšej dobe konečne stránka, kde sa môže človek bez zbytočného overovania vyjadriť a napísať svoj názor na dianie v meste…
Hádam to bude aj niekto čítať :-)